Ny Sifo-rapport: Fyra av fem kvinnor har haft besvär kopplat till kvinnohälsa senaste halvåret

En ny Verian/Sifo-undersökning, beställd av vårdbolaget EsterCare, avslöjar att fyra av fem kvinnor mellan 25 och 60 år har upplevt minst ett kvinnohälsorelaterat problem under de senaste sex månaderna. 

Rapporten pekar också på att dessa besvär har haft en negativ inverkan på arbetsprestationen för 47% av de berörda kvinnorna, medan 9% har varit tvungna att sjukanmäla sig från studier eller arbete under samma tidsperiod.

EsterCare har låtit undersöka kvinnors gynekologiska, fertila och hormonella hälsa, med syfte att kartlägga hur problem med kvinnohälsa påverkar arbetsprestationen och jämställdheten på arbetsplatser. 

Enligt undersökningen är klimakteriebesvär det vanligaste problemet, följt av urinläckage, mensrelaterade besvär, PMS och smärta i underlivet. Gynekologiska infektioner, förlossningsrelaterade skador, PCOS och endometrios är också vanligt förekommande.

- Siffrorna förvånar oss tyvärr inte, då vi dagligen möter dessa patienter på våra mottagningar. Det som är beklämmande är att det är så många kvinnor som inte söker hjälp för sina besvär, trots att de är behandlingsbara. Det bidrar till mycket onödigt lidande, försämrad livskvalitet och som undersökningen visar, ökad sjukfrånvaro, säger Lydia Graflund, VD på EsterCare.

En av fem kvinnor, 21%, har valt att inte sjukanmäla sig trots hälsobesvär under det senaste halvåret. Den främsta anledningen är att många ser sina besvär som en naturlig del av livet och att man får bita ihop. Denna attityd är vanligt förekommande när det gäller problem relaterade till kvinnohälsa, där många besvär har normaliserats och dessutom är omgärdade av tabu. Andra orsaker till att kvinnor väljer att gå till arbetet trots besvär är att det skulle drabba arbetet negativt om man sjukanmälde sig eller att de inte är medvetna om att deras tillstånd berättigar dem till sjukfrånvaro.

Undersökningen avslöjar också att nästan hälften av kvinnorna, 45%, aldrig ens har sökt vård för sina besvär. Bland de som har sökt vård, 55%, anser drygt en tredjedel, 31%, att de inte har fått den hjälp de behöver. Rapporten visar även tyvärr på tydliga skillnader mellan olika inkomstgrupper. Kvinnor med en månatlig inkomst över 50 000 kronor upplever i betydligt högre grad att de får tillfredsställande vård jämfört med dem som tjänar mindre än så.

Slutligen visar undersökningen att knappt hälften, 48%, känner sig obekväma med att prata öppet om sin gynekologiska hälsa med sin närmaste chef eller HR-chef. Noterbart är att andelen är högre bland kvinnor i åldersgruppen 25-36 år, där hela 60% känner sig obekväma med att diskutera sina hälsoproblem med arbetsgivaren.

- Förutom det påtagliga lidande som många kvinnor upplever medför dessa utmaningar också betydande samhällsekonomiska kostnader och konsekvenser. De ekonomiska kostnaderna för företag och samhället som uppstår till följd av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet är betydande.

Dessutom bidrar det till en försämrad jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället. För att skapa ett mer jämlikt och välmående samhälle är det därför avgörande att vi adresserar dessa utmaningar på ett effektivt sätt genom att erbjuda stöd och resurser samt arbeta för att minska tabun kring kvinnohälsa både på arbetsplatserna och i samhället i stort, fortsätter Lydia Graflund.

EsterCare har under 2023 utvecklat en årlig screeningtjänst för företag med syftet att identifiera och fånga upp symptom samt besvär kopplat till kvinnohälsa som kan behandlas. Företag kan även ta del av policys och utbildningar via en hälsoportal samt välja att koppla på klimakterieprogram och andra tjänster EsterCare erbjuder för att stötta sina kvinnliga anställda i deras mående.

Rapporten i 8 punkter:
  • 4 av 5 kvinnor har haft minst ett problem kopplat till kvinnohälsa under de senaste sex månaderna.

  • Av dessa kvinnor, uppger 47% att besvären har påverkat deras arbetsprestation negativt under de senaste sex månaderna.

  • 9% har haft sjukfrånvaro på grund av besvären under det senaste halvåret.

  • Medan 21% har undvikit att sjukanmäla sig, trots besvär, under det senaste halvåret. 42% har undvikit att sjukanmäla sig någon gång.

  • 55% har någon gång sökt vård för sina besvär, av dem har 25% sökt flera gånger.

  • Av dessa kvinnor, anser 31% att de inte har fått den vård man har haft behov av när man har sökt hjälp.

  • I gruppen med en månatlig inkomst på 0 - 24,999 kr tycker 62% att de får den hjälp de har behov av när man söker vård för besvär kopplat till kvinnohälsa. Motsvarande siffra för de som tjänar över 50,000+ kr är 89%.

  • 48% känner sig obekväma med att prata om besvär kopplat till kvinnohälsa med sin närmaste chef eller HR-chef.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Verian via webbintervjuer i SIFO-panelen under januari 2024. Totalt intervjuades 1001 kvinnor i åldrarna 25–60 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Andreasson, marknadschef EsterCare, caroline@estercare.com

Om EsterCare

EsterCare är ett vårdbolag med fokus på kvinnohälsa. Vi vill förbättra kvinnors välmående genom att tillgängliggöra möjligheten att nå en specialist oavsett vart i landet hon bor. Genom vår app kan kvinnor snabbt, genom digitala videomöten, komma i kontakt med vården. Många problem som rör kvinnokroppen går att få hjälp med utan en fysisk undersökning. Vår digitala verksamhet har avtal med Region Sörmland.

Under hösten 2023 öppnade vi även vår första fysiska klinik på Torsplan 18 i Stockholm. På uppdrag av Region Stockholm hjälper vi här de kvinnor som är i behov av en fysisk undersökning. På EsterCare jobbar vi med att digitalisera och förbättra kvinnovården, samtidigt som vi försöker driva en strukturell förändring när det kommer till jämställd vård i Sverige.

EsterCare-appen är en medicinteknisk produkt klass I, registrerad hos Läkemedelsverket. Produkten är CE-märkt och uppfyller gällande lagar och föreskrifter.